Hem  /  Bo  /  Bostadsområden  /  Landsbygden  /  Hakkas

Hakkas-bygden

Byn vid vägen.

Namnet Hakkas härstammar ursprungligen från finskans Hakanen, som betyder hage eller gärde. Nybyggaren Per Olsson var först med att slå sig ner i bygden på Meldersteins bruk år 1781. Hakkasbygden innefattar bland annat byarna:
Hakkas, Björkberget, Kattån, Mukkavaara, Mäntyvaara, Palohuornas, Purnu, Ratukkavaara, Sadjem, Sammakko-Lillberget, Sangervaara, Satter, Skröven, Storberget, Torasjärvi, Torrivaara och Yrttivaara.

Hakkas ligger cirka 50 kilometer söder om Gällivare tätort längs väg E10. I Hakkasbygden bor det cirka 700 invånare varav ungefär 500 bor i Hakkas. Hakkas är därmed den största byn i kommunen. Den största åldersgruppen är 50 år och äldre. Hakkasbygden är bland annat känd för sina framgångsrika skidåkare och bygden genomsyras av olika sport- och fritidsaktiviteter. Samverkan och gemenskap är viktiga faktorer för invånarna i Hakkasbygden och som verkar för en trygg och gemytlig tillvaro.

Bygdens kärnvärden är naturen och sevärdheter, ett rikt och varierande föreningsliv och stor kompetens inom olika områden.

Kyrkan i Hakkas.

Bostäder
Nuvarande trend visar en efterfrågan på boende i Hakkas, samtidigt som det råder brist på tillgång till bostäder. Särskilt stor är efterfrågan på enfamiljshus. I bygden finns ett antal bostadsfastigheter och andra fastigheter som nyttjas sällan eller inte alls. Gällivare kommun äger tomtmark i byn Hakkas vilka samtliga är obebyggda anslutna till kommunalt vatten och avlopp.

Skola och förskola
Skolan som finns i Hakkas är en central punkt i byn. Undervisning sker till skolbarn i årskurs 1-9. Elevunderlaget har minskat kraftigt under senare år. Skolan omfattar även barn som är bosatta i Nattavaarabygden och skolbarn i årskurs 7-9, bosatta i Dokkasbygden. Många barn från Dokkas väljer dock att gå årskurs 7-9 i tätorten. Skolan ligger centralt i Hakkas by i närheten av ett badhus. Det finns en förskola i anslutning till skolan.

Service
I Hakkas finns en lanthandel med bland annat apoteks- post- och systembolagsombud. Det finns även en bensinstation och ett badhus. Samtliga funktioner ligger samlat centralt i byn.

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i Hakkas, Samakko och Skröven. I Mäntyvaara och Palohuornas finns ett kommunalt vattenverk. I övriga byar saknas kommunala anläggningar för vatten och avlopp.

Kommunikationer
Närhet till väg E10 ger goda kommunikationsmöjligheter. Kollektivtrafikens turtäthet är dock mycket sparsam och idag trafikerar endast en linje Hakkas. Hållplatsen för kollektivtrafiken ligger vid väg E10 som ligger utanför Hakkas centrum.

Fritid och friluftsliv
Förenings- och friluftslivet utgör ett viktigt element för invånarna i Hakkasbygden. Här finns bland annat olika idrottsverksamheter, en skoter-, hembygd-, fiske-, jaktvårds- och skytteförening. I Hakkas finns även ett av kommunens badhus. Hakkasbygden är rik på sjöar och vattendrag. Linaälven och Ängesåns biflöde, Skrövån har en rik fiskfauna med bland annat vandrande lax och öring. Vidsträckta myr- och våtmarker täcker stora delar av bygden.

Näringsliv
Företagsamheten i bygden är stor med en variation av olika kompetenser inom diverse branscher, bland annat jord- och skogsbruk, renskötsel, byggnads, handel, service och tjänster samt transport. Många av bygdens invånare jobbar även inom gruvnäringen. Skolverksamheten är den största arbetsplatsen i Hakkas.

Allmänna intressen och riksintressen
Hela bygden utgör åretruntmarker för renskötsel och är av riksintresse för rennäringen, vilket innefattar bland annat flyttleder, svår passage, vinter- och sommarbete, samt kärnområden. Väg E10 som ligger i nära anslutning till Hakkas väster om byn, är av riksintresse för kommunikation. Linaälven med tillhörande biflöden är av riksintresse för naturmiljön tillika Natura 2000-område. Naturreservat finns vid Björkbergskojan i södra delen av bygden. Värdefulla våtmarker finns nordost om Hakkas by. Några kilometer norr om Hakkas ligger byn Sammakko vid sjön Sammakkojärvi, vilken är ett djur- och växtskyddsområde.