Hem  /  Bo  /  Bostadsområden  /  Landsbygden  /  Leipojärvi-Dokkas

Leipojärvi och Dokkas

Leipojärvi ligger 26 km sydost Gällivare. En vackert belägen by vid sjön Ala-Leipojärvi

Byn Dokkas tros ha fått sitt namn från samen Tuokka även om den förste bosättaren hette Jakob Esajasson. Alternativt kan namnet komma från samiskans "doggi" det vill säga renens löpmage. De flesta av byarna i bygden grundades från mitten av 1700-talet och in på 1800-talet. Purnuvaara sägs ha använts som fångsplats av ryssar för nästan 300 år sedan.

Leipojärvi och Dokkasbygden utgörs av byarna: Alavaara, Ampiaslantto, Purnuvaara, Leipojärvi, Markitta, Nilivaara, Vettasjärvi och Kääntöjärvi. Dokkas ligger ungefär fyra mil från tätorten och är tillsammans med Mettä Dokkas bygdens kärnby. Dokkasbygden ligger nedan odlingsgränsen i ett skogsland med barrskog, myrar, sjöar och rinnande vatten. Flera av de mindre byarna i bygden har idag endast ett fåtal åretruntboende. På somrarna ökar antalet invånare med fritidsboende.

I bygden bor totalt drygt 500 personer. Sedan år 2005 har befolkningen i bygden minskat från 542 invånare till 516 invånare år 2011. Det är de mindre byarna som har minskat i befolkning medan Dokkas har ökat något. Barn och unga i åldern 0-19 utgör cirka 19 procent av befolkningen. 55 procent av befolkningen är under 50 år. Den äldre åldersgruppen
70 - 79 år utgör 16 procent.

Bygdens kärnvärden är naturen med många sjöar och vattendrag, området erbjuder många aktiviteter och det finns en sammanhållning och en gemenskap som bygger på historiska band. Även skolan är ett kärnvärde för bygden.

Bostäder
I Mettä Dokkas finns detaljplanelagd mark som år 2013 erbjuder 13 lediga bostadstomter för avstyckning och två lediga tomter för industriändamål. Kommunen äger all mark. Tomterna ligger i anslutning till den nedlagda skolan och en isbana.

Skola och förskola
I Mettä Dokkas finns pedagogisk omsorg och en grundskola för barn i årskurs 1-6, Emmaskolan.

Service
En kiosk finns i Dokkas och en mindre livsmedelsbutik samt lantbrevbäring finns i Mettä Dokkas.

Vatten och avlopp
Kommunalt vatten och avlopp finns i Dokkas, Leipojärvi, Markitta och Nilivaara. I Vettasjärvi finns ett kommunalt vattenverk. I övriga byar saknas kommunala anläggningar för vatten och avlopp.

Kommunikationer
Dokkas ligger längs väg 394 med god förbindelse till väg E10. Närheten till Aitik och tätorten innebär goda möjligheter till dagspendling mellan bostaden och arbetsplatsen.

Fritid och friluftsliv
Bygden är rik på fiskevatten, bärskogar och områden för fågelskådning. Skoterleder finns om vintern och på sommaren en 12 kilometer lång cykelled, Kääntöjokileden. I närheten av byn Kääntöjärvi finns populära fiskevatten och en bäck med den ovanliga flodpärlmusslan.

Bygden har ett rikt föreningsliv och i varje by finns en samlingsgård eller bygdegård. Tomma lokaler i skolan används kvällstid för fritidsaktiviteter, till exempel handarbete.

Näringsliv
I bygden bedrivs bland annat skogsförvaltning, jordbruk, renskötsel, handel och företagstjänster. I bygden finns också företag som driver uppfödning av hästar.

Allmänna intressen och riksintressen
Jerttalompolo, strax öster om väg 394 är ett naturreservat. Större delen av bygden berörs av riksintresse för rennäringen med svår passage, rastbeten, kärnområden och flyttleder. Hela området utgörs av åretruntmarker för renskötsel. Linaälven är riksintresse för naturmiljö och Natura 2000. I Dokkas och Leipojärvi finns vattenskyddsområden.