Hem  /  Bo  /  Bostadsområden  /  Landsbygden  /  Nattavaara

Nattavaara

Den Storslagna Småorten I Råneälvens dalgång

Nattavaara  BYGDEN
Nattavaara anlades av en finsk nybyggare på 1670- talet. Byn expanderade som mest under 1800- talets första decennier och har sedan 1740-talet varit en viktig knutpunkt för malmtransporter till kusten. I samband med att Malmbanan byggdes i slutet av 1800-talet etablerades stationssamhället Nattavaara cirka 5 kilometer från den ursprungliga byn.Nattavaara med omland innefattar byarna: Nattavaara by, Nattavaara station, Sarvisvaara, Kilvo samt ett antal mindre byar med enstaka hushåll såsom Mårdsel och Pålkem. Nattavaara ligger ungefär 70 kilometer sydväst om tätorten och är belägen på en sydslutning med omkringliggande odlingslandskap och utgör av en värdefull kulturmiljö. Kärnbyn omfattas idag av Nattavaara by tillsammans med Nattavaara station, vilka sammanbinds av väg 818. Det bor idag drygt 300 personer i bygden, de flesta i kärnbyn. Medelåldern är cirka 50 år. Tendenser visar att bygden får en allt mer åldrande befolkning och är i starkt behov av att fler unga familjer flyttar till bygden. Nattavaarabygden är ett skogslandskap med många sjöar, myrar, vattendrag och ängsmarker. En mil nordost om Nattavaara vid sjön Saarijärvi finns ett område med urskogsartad tallskog. Den successivt försämrade servicen har medfört ett starkt samhällsengagemang och samverkan.

Bygdens kärnvärden är dess rika historia som speglas i det dagliga livet, en storslagen och varierande natur och tillgång till fiske, mångfald och att religionen är närvarande i samhället.

Sevärdheter och besöksmål
Nattavaarabygden är känd för den årliga konstutställningen som anordnas på sommaren i den tidigare skolan i Sarvisvaara, numera konstnären Erling Johanssons ateljé. Ett annat välkänt besöksmål är Malmens väg som är en 21 mil lång historisk vinterled som passerar bygden. Malmens väg användes som en transportled för malm från Malmberget till kusten mellan åren 1774 och 1882. En mil nordost om Nattavaara vid sjön Saarijärvi finns ett område med urskogsartad tallskog med omkring 500 år gamla tallar.

Bostäder
Kommunen äger mark inom bygden, men detaljplanelagda såväl som avstyckade tomter för bostadsändamål saknas. Med en allt mer åldrande befolkning kan en fortsatt utflyttning ske, då anpassade boendeformer för en åldrande befolkning saknas. Efterfrågan på tomter och antalet bygglovsansökningar är mycket lågt, vilket antas bero på den höga kostnaden för nyproduktion.

Skola och förskola
En skola för barn i förskolan upp till årskurs 6 har funnits i Nattavaara by fram till år 2009, då Gällivare kommun beslutade att lägga ner den på grund av för lågt elevantal. Försök att starta upp skolverksamheten genom privata initiativ har gjorts utan framgång. Däremot finns pedagogisk omsorg (tidigare familjedaghem) för barn i åldrarna 1-5 år. De äldre barnen från 6 år och äldre får undervisning i Hakkas skola, fyra mil från Nattavaara.

Service
Sedan 1990-talet bedriver Hembygdföreningen en aktiv bygdegård med bland annat boende, mindre konferenser och arrangemang, bensinstation samt en servicebutik i Nattavaara by. Engagerade personer i bygden har 2013 skapat en ekonomisk förening som öppnade en livsmedelsbutik och en plats för varuutlämning i Nattavaara.

 

Vatten och avlopp
I Nattavaara, Mårdsel och Pålkem finns kommunalt vatten och avlopp. I övriga byar saknas kommunala anläggningar för vatten och avlopp.

Kommunikationer
Kommunikationerna till och från Nattavaara och Nattavaara by är idag begränsade bland annat på grund av att skolan och annan basservice har försvunnit. Idag finns två bussturer mellan Nattavaara och Gällivare, en i vardera riktning. Turtiderna är anpassade till barnens skoltider vid Hakkas skola. Regional tågtrafik på Malmbanan passerar Nattavaara både norrut mot Narvik samt söderut mot Stockholm och Göteborg. Stationsläget i Nattavaara skapar därför tillgång till kollektivt resande mellan Nattavaara och tätorten, även om avgångarna idag är begränsade.

Fritid och friluftsliv
Det finns ett flertal föreningar i bygden, bland annat hembygdsföreningen, Nattavaara Akademin Konst och kultur, jaktvårds-, skoter- och fritids- samt Folkets husföreningar. Besökare lockas främst till bygden för dess goda möjligheter till jakt, fiske och skoteråkning. Mellan Nattavaara och Nattavaara by rinner älvarna Råne älv och Venetjoki. Älvarna är välbesökta fiskevatten med rika fiskpopulationer.

 

Näringsliv
Högst antal registrerade företag förekommer inom jord och skogsbruk. Utöver dessa finns ett mindre antal företag inom bland annat inom tillverkning, byggnads, renskötsel, handel, hälsovård, turism och företagstjänster. I Solberget, några kilometer sydost om Nattavaara bedrivs turistverksamhet.

Allmänna intressen och riksintressen
Inom Nattavaarabygden finns områden med höga natur- och kulturvärden. Tre naturreservat finns inom bygden, Granlandet, Pellokielas och Päivävuoma. Malmbanan genom bygden är av riksintresse för kommunikation. Råne älv samt tillhörande biflöden tillhör Natura 2000 och är av riksintresse för naturvård. Råne älv rinner norr om Nattavaara station och söder om Nattavaara by. Större delen av bygden berörs av riksintresse för rennäringen, med bland annat flyttleder, kärnområden, sommar- och vinterbete och svåra passager. Hela bygden utgör mer eller mindre åretruntmarker för renskötsel. En stor del av den omkringliggande marken består till största delen av myr- och våtmarker. Söder om Nattavaara finns våtmarksområden med höga naturvärden, enligt senaste våtmarksinventeringen. Här finns också ett större sammanhängande naturreservat, till stor del myrskydd. Nattavaara by är en typisk Lidby och ingår i Länsstyrelsens kulturmiljöprogram och har ett bevarandeprogram för odlingslandskapet. Bystrukturen är välbevarad och kulturmiljön har klass 1, högsta skyddsvärde. Vattenskyddområden finns mellan Nattavaara och Nattavaara by, samt sydost om järnvägsstationen.

Nattavaara Hemsida