Sökresultat:

Sökningen på "enskilt avlopp" gav 41 träffar

1

Vatten, avlopp och avfall - Gällivare kommun

Om kommunen - En sammanfattning av Gällivare kommun.

http://www.gellivare.se/Kommun/Om-kommunen/Blanketter/Vatten-avlopp-och-avfall-2/
2

Del av Gällivare 1:15 Vassaraträsk Gällivare kommun (pdf)

Dålig rening av avloppsvatten från enskilda avlopp kan orsaka förorening av enskilda vattentäkter samt bidra till övergödning av Vassaraträsket. Kommunen kommer kräva att fastigheter med bristfälliga avlopp som inte uppfyl- ler miljöbalkens krav moderniseras. Förnyade tillstånd enligt 7 kap 28a § MB kommer krävas för ...

http://www.gellivare.se/PageFiles/17660/Vassaratr%C3%A4sket/Detaljplan 7%231.pdf
3

Ansökan/Anmälan om inrättande eller ändring av avloppsanordning (pdf)

Anmälan till miljö- och byggnämnden. Utsedd sakkunnig person, uppge namn, tel och adress: Hur sker ventilering av slamavskiljare? Avluftning över byggnadens tak. Annan lösning, ange. Ansökan avser: nyanläggning av enskilt avlopp med vattentoalett. Anmälan avser: nyanläggning av enskilt avlopp från kök, bad, dusch ...

http://www.gellivare.se/Global/Blanketter/Milj%C3%B6 och Bygg/Ans%C3%B6kan anm%C3%A4lan om inr%C3%A4ttande eller %C3%A4ndring av avloppsanordning.pdf
4

Söksida - Gällivare kommun

GÄLLIVARE KOMMUN (pdf) · 22 aug 2013 ... 2013 0051 MTI Beslut enskilt avlopp Gällivare 64:21. 2013 0212 HAT Beslut om avgift for tillsyn enl. Vassara 23 miljöbalken. 2013 03 70 MTN ... http://www.gellivare.se/Global/politik/protokoll /Protokoll 2013/Milj%C3%B6- och byggn%C3%A4mnd/Mbn 2013-08-22.pdf. 5 ...

http://www.gellivare.se/Kommun/Allmanasidor/Soksida/?q=enskilt
5

2017-02-23, § 23 (pdf)

23 feb 2017 ... Har du eller ska du anlägga ett enskilt avlopp? Vill du sälja receptfria läkemedel? Ska du förvärva, förvara, eller använda explosiva varor? Om du har svarat ja på någon av frågorna ovan eller har du andra liknande frågor är det oss på miljö-, bygg- och räddningsförvaltningen du ska kontakta. Vårt uppdrag.

http://www.gellivare.se/Global/Kommun och Samh%C3%A4lle/Om kommunen/Kvalitet/Servicedeklarationer/Milj%C3%B6 och byggn%C3%A4mnden/Extern servicedeklaration f%C3%B6r milj%C3%B6-, bygg- och r%C3%A4ddningsn%C3%A4mnden.pdf
6

Taxor och avgifter - Gällivare kommun

Taxa för tätortstrafiken 2018.pdf. Collapse Vatten avlopp avfall, Vatten avlopp avfall. Allmänna bestämmelser för användande av Gällivare kommuns ... Slamtömningstaxa för enskilda avloppsanläggningar 2018.pdf · Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2018.pdf · Taxa för tömning av fettavskiljare 2018.pdf ...

http://www.gellivare.se/Kommun/Taxorforeskrifter/Reglementen3/
7

Page 1 Page 2 Page 3 SAMMANTRÁDESPROTOKOLL Sid 143(176 ... (pdf)

3 sep 2015 ... 2011 0895 Föreläggande åtgärda enskilt avlopp Muorjevaara 1:6. 2011 0894 Föreläggande miljö avlopp Muorjevaara 1:3. 2015 375 Rivningslov fritidshus och startbesked Puoltikasvaara 1:23. 2015 373 Nybyggnad raststuga Storlandet 5:1. 2015 348 Startbesked nybyggnad enbostadshus Koskullskulle 1: ...

http://www.gellivare.se/Global/politik/protokoll/Protokoll 2015/Milj%C3%B6- och byggn%C3%A4mnd/2015-09-03 MoB protokoll.pdf
8

DETALJPLAN FÖR (pdf)

avlopp har kompletterats med text angående vattenkvalitet i enskilda dricksvattenbrunnar, vassaraträskets status samt tillstånd för enskilda avlopp. Ett förtydligande avseende bildande av gemensamhetsanläggning har gjorts under rubriken. Konsekvenser av planens genomförande, Fastighetsrätt. Följande har förändrats i ...

http://www.gellivare.se/PageFiles/17660/Fritidsbebyggelse S Vassaratr%C3%A4sk/Redog%C3%B6relse G%C3%84LLIVARE 25 1 och 64 1 M FL.pdf
9

Enskilda vägar - Gällivare kommun

Bidrag till enskilda vägar. I Gällivare kommun går det att söka bidrag för enskilda vägar, bidraget finns för både så kallade utfartsvägar och statsbidragsvägar. Här kan du hitta mer information samt ansöka om bidrag för väghållning av enskilda vägar. Observera att bidraget betalas ut ett år i efterskott och att en nya ansökan ...

http://www.gellivare.se/Kommun/Trafik--Vagar/Enskilda-vagar/
10

Översiktsplan Gällivare kommun 2014 Miljökonsekvensbeskrivning ... (pdf)

ring måste hänsyn tas till Natura 2000-områdena. Större delen av LIS-området är beläget inom ett vattenskyddsområde. Här finns risk för betydande negativ påverkan på vattenkvaliteten, exempelvis vid markarbeten. Enskilda avlopp får inte anläggas inom skyddsområdet. LIS-området och delar av vattenskyddsområdet är ...

http://www.gellivare.se/pagefiles/12126/5 Milj%C3%B6konsekvensbeskrivning.pdf

< Föregående sida 12345 Nästa sida >