Specialpedagog

Specialpedagogiska insatser bidrar till att främja elevers lärande, hälsa och utveckling genom insatser på organisation, grupp och individnivå. Insatserna skall vara förebyggande och främjande och aktivt verka för lika rättigheter och möjligheter.

Specialpedagogiska insatsen arbetar förebyggande och hälsofrämjande genom att:

  • med ett relationellt specialpedagogiskt perspektiv undanröja hinder och skapa tillgängliga lärmiljöer samt belysa extra anpassningar
  • möjliggöra/stimulera kommunikation mellan personal och barn/elever för att främja en trygg och utvecklande lärmiljö med inflytande och delaktighet
  • främja positiva lärandesituationer utifrån varje elevs förutsättningar för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling  
  • ge stöd vid pedagogiska; utredningar, analyser, bedömningar, åtgärdsförslag, särskilt stöd samt utvärderingar för att eleven ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling
  • via handledning, utbildning och kollegialt lärande utveckla en lärande organisation
  • systematiskt och kontinuerligt utveckla verksamheten i en process