Förskoleklass

Från och med höstterminen det år barnet fyller 6 år ska barnet erbjudas plats i förskoleklass. Förskoleklassen är avgiftsfri och omfattar minst 525 timmar under ett läsår. I Gällivare kommun omfattar verksamheten 5 timmar /dag.


Förskoleklassen är en del av utbildningssystemet där barnen på ett lekfullt sätt får en naturlig övergång till grundskolan. I förskoleklassens uppdrag ingår att stimulera elevernas utveckling och lärande, att förbereda dem för fortsatt utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn och utgå från elevens behov. Förskoleklassens verksamhet styrs av skollagen och läroplanen.


Förskoleklasserna har samma läsårstider som övriga grundskolan.

Här kan du klicka och läsa mer om förskoleklass.