Skolstrukturutredning

Skolstrukturutredning                                         

En förskola och grundskola med hög kvalitet, är en målsättning för Gällivare kommuns politiker. För att kunna skapa utrymme och styra resurser till barnen i förskolan och eleverna i grundskolan, är det nödvändigt att göra en översyn av faktorer som påverkar verksamheterna.

Effekter av samhällsomvandlingen, ett minskat elevunderlag på grundskolan, ny lagstiftning inom förskola och grundskola, krav på legitimerade/behöriga lärare för att undervisa och sätta betyg och stora rekryteringsbehov,  är några av anledningarna till att Kommunstyrelsen den 17 februari 2014 beslutade, att Gällivare kommun ska ta ett samlat grepp för att se över förskole- och grundskolestrukturen i Gällivare kommun. 

Arbetet med utredningen bedrivs i projektform och arbetsmetoden är processorienterad, vilket ställer krav på de medverkandes delaktighet, engagemang och ansvarstagande.

Information och förankring är en viktig del i processen och en förutsättning för att projektet kan genomföras med ett bra resultat. Av den anledningen har arbetet med utredningen samt olika fakta om verksamheterna presenterats via kommunens hemsida. Du kan läsa mer om projektet som är indelat i fem olika faser, från direktiv till projektplan, nulägesbeskrivning, omvärldsbevakning, idéförslag till beslut.

Medborgare har haft möjlighet att lämna in synpunkter till styrgruppen på olika förslag som har presenterats på hemsidan.

Den 22 maj beslutade stygruppen enhälligt att gå ut med ett förslag på remiss till politiska partier, skolråd, ungdomsråd och FUB.  Remisstiden sträcker sig till den 16 juni.
Du kan nu ta del av  remissunderlaget!

Tillsammans kan vi skapa goda förutsättningar för en förskola och grundskola med hög kvalitet, så att våra barn och ungdomar får vistas i en stimulerande, kreativ och trygg miljö för utveckling, god hälsa och lärande.

 

Eva Alriksson                                Rolf Wennebjörk                       Elisabeth Zachrisson
Ordf. BUoK                                   Tf förvaltningschef                    Projektledare