Begrepp / förkortningar

Begrepp/förkortningar


Förskola
Skolform som riktar sig till barn i åldern 0-5 år. Förskolan stimulerar barns utveckling och lärande samt erbjuder barnen en trygg omsorg.

Förskoleklass
Förskoleklassen är en frivillig skolform för elever som är 6 år. Den ska stimulera elevernas utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning.

Grundskola
Obligatorisk utbildning för elever i åldern 7-15 år. Består av årskurs 1 till 9.

Fritidshem
Kompletterar utbildningen i förskoleklass, grundsärskola och grundskola. Ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation.

Barn
Benämns de barn som går i förskola.

Elev
Benämns de barn och ungdomar som går i förskoleklass, fritidshem, grundsärskola och grundskola

Nationella Prov
Genomförs i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan för att stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning. Ger underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå.

Utbildning
Enligt skollagen ”den verksamhet inom vilken undervisning sker utifrån
bestämda mål”.

Undervisning
Sådana målstyrda processer som under ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden.

Uppföljning
Att fortlöpande samla in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat.

Utvärdering
Sker vid särskilda tillfällen och utgår från den kontinuerliga uppföljningen och analysen. Innehåller till skillnad från uppföljningen värderande moment.

B- form
Benämning på skola där varje klass omfattar flera årskurser, åldersintegrerad skola

Förkortningar

BUoK = Barn-, utbildning- och kulturnämnden

f = Förskoleklass

FAS = Facklig samverkan

FC = Förvaltningschef

Fsk = Förskola

Grsk = Grundskola

KS = Kommunstyrelsen

Lgr 11 = Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

= Läsår

SALSA = Analysverktyget SALSA (Skolverkets Arbetsverkyg för Lokala SambandsAnalyser) är en statistisk modell som jämför kommuners och skolors betygsresultat. Det betyder att kommunernas och skolornas resultat räknas fram genom att de faktiska betygsresultaten sätts i relation till ett antal bakgrundsfaktorer. 

SIRIS = Står för Skolverkets Internetbaserade Resultat- och kvalitets Informations System.

Åk = Årskurs

Ämnen i grundskolan

Sva = Svenska som andraspråk

No = Naturorienterande ämnen är ett samlingsbegrepp för ämnena biologi, kemi, teknik och fysik i grundskolan.

So = Samhällsorienterande ämnen är ett samlingsbegrepp för ämnena geografihistoriareligionskunskap och samhällskunskap

Hk = Hem och konsumentkunskap

Sl = Slöjd

IdoH = Idrott och hälsa