Kvalitet - kunskaper och lärande

Förskolans och grundskolans uppdrag och ledning

Förskolans och grundskolans verksamheter styrs av skollag, läroplaner, internationella konventioner, kommunallag, diskrimineringslag och kommunala riktlinjer och beslut. Samtliga styrdokument ligger som grund för den dagliga verksamheten.
Staten har tre myndigheter som arbetar med skolfrågor: Skolverket, Skolinspektionen och SPSM/Specialpedagogiska skolmyndigheten. Skolinspektionen har mer än fördubblats under de senaste åren för att klara av de statliga kraven på regelbunden granskning av kommunerna. Skolinspektionen har också fokus på olika kvalitetsområden som särskilt granskas. Beslut från skolinspektionen är tvingande för kommunerna att verkställa.

Barn-, utbildning- och kulturnämnden i Gällivare kommun har det politiska ansvaret för att bedriva förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem och kultur i Gällivare kommun. Nämnden beslutar i frågor som rör området barn-, utbildning- och kultur och i frågor som fullmäktige har delegerat till nämnden.

För att stödja, leda och utveckla omsorg, lärande och kultur för alla barn och elever i förskolan och grundskolan, finns en Barn-, utbildnings- och kulturförvaltning. BUoK- förvaltningens högste ansvariga tjänsteman är förvaltningschefen.

Kulturen som är en del av Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen, består av fyra olika verksamheter nämligen allmän kultur, kulturskola, Gällivare museum och bibliotek och arbetar för alla grupper i samhället i såväl skolan som på fritiden.

Rektorer för grundskolan leder och samordnar det pedagogiska arbetet för att eleverna ska nå en hög måluppfyllelse. De ansvarar för ekonomi och personal i förskoleklass, grundskola, särskola och fritidshem. Förskolechefer leder och samordnar det pedagogiska arbetet, samt ansvarar för ekonomi och personal i förskola och pedagogisk omsorg. Förvaltningschefen är chef för sju rektorer,
fyra förskolechefer samt cheferna för elevhälsan, kostenhet och kultur/ungdom.

Förvaltningens centrala administration består av verksamhetsplanerare och kvalitetsutvecklare. Ekonom och nämndsekreterare ligger organisatoriskt under Kommunledningskontoret.

Rektorer och förskolechefer planerar sitt arbete utifrån gällande lagstiftning, förordningar, riktlinjer och kommunala beslut. De anpassar verksamheterna till de olika förutsättningar som råder t.ex. storlek, avstånd, antal verksamheter/enheter/personal.

För den dagliga verksamheten med barnen i förskolan och eleverna i grundskolan ansvarar lärare, förskollärare, speciallärare, fritidspedagoger, barnskötare m.fl. och de har rektor/ förskolechef som sin närmaste ansvarige chef. Personalens uppdrag styrs bland annat av läroplaner, kursplaner och ämnesplaner. Det finns även allmänna råd som stöd för verksamheternas arbete.

Elevhälsan är en lagstadgad stödresurs som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Elevhälsan arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål. Verksamhetschefen för den centrala elevhälsan organiserar, samordnar och planerar elevhälsans insatser.

Länk till mer information om verksamheterna