Projektorganisation

Uppdragsbeskrivning


Syfte

Att utreda och lägga fram förslag på en hållbar långsiktig förskole- och skolstruktur, som inkluderar samtliga grundskolor och förskolor, i Gällivare kommun.

Direktiv för utredningen

Utredningen ska presentera konsekvenser, fördelar och nackdelar, med utgångspunkt från tre olika förslag för den framtida skolstrukturen omfattande förskola tom årskurs nio.

1. Ett högstadium
2. Två högstadier
3. Ett annat tänkbart alternativ

Uppdragsbeskrivningen innehåller fler direktiv för utredningsuppdraget och dessa återfinns i de övriga s.k. faserna och utgör grunden för upplägget av genomförandet av utredningen.

Projektorganisation

Uppdragsgivare

Kommunstyrelsen, KS

Beställare
Barn-, utbildning och kulturnämnden, Gällivare kommun
Nämnden representeras av tf förvaltningschef, Rolf Wennebjörk

Styrgrupp
Eva Alriksson (M ) Ordf. BUoK
Karl- Erik Taivalsaari, (V) vice ordf. BUoK
Tomas Junkka, (S ) KS
Fredric Olofsson (MV), KS
Tf förvaltningschef  Rolf Wennebjörk

Uppdragsgivaren- Roll
Fattar beslut om att:
Projektets mål och resultat
Projektets övergripande budget

Ger direktiv om projektet genom:
Beslut om uppdrag

Projektägare
Rolf Wennebjörk, tf förvaltningschef BUoK

Av ansvaret följer:
Beslut om prioriteringar inom och mellan projekt
Uppföljning av utveckling av projektet
Att samordna/kommunicera med uppdragsgivaren (politiken)
Att bemanna, genomföra och uppnå resultat utifrån uppdragsgivarens (politikens) direktiv

Barn-, utbildning och kulturnämnd
Nämnden är ansvarig för den operativa verksamheten som utreds.
Är delaktig i projektet och informeras regelbundet på nämndens sammanträden.
BUoK blir ”ägare” av slutprodukten efter beslut i kommunfullmäktige.

Projektledare
Elisabeth Zachrisson

Ansvarig för projektet gentemot
Projektägaren (FC)
Projektgruppen
Andra grupper som kan ingå/finnas inom projektet

Projektledarens mandat/ansvar
Driva projektet i enlighet med beslutad projektbeskrivning
Ta fram förslag på projektplan, tidplan samt kalkyl
Styra projektet inom de angivna ramarna
Samordna hela projektet
Sammankalla projektgrupp med adjungerade
Ytterst ansvarig för att kommunikation med medborgare m.fl. fungerar
på ett ändamålsenligt och genomtänkt sätt

Projektledare stämmer av
Prioriteringar
Tidplan
Resurser/budget
Avvikelser med projektägaren (FC) samt andra ev aktörer (delprojektledare, samordningsgrupp om sådana finns inom projektet)

Projektgrupp
Elisabeth Zachrisson, projektledare
Karin Eriksson, förskolechef
Jaana Moberg, rektor f-6
Gun- Mari Wikman, rektor f-9
Marianne Öhman, verksamhetsplanerare

Remissinstanser
Politiska partier
Skolråden
Ungdomsrådet
FUB- föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxn[1] Uppdragsbeskrivning- översyn av skolstruktur Dnr BUoK/2013/209-610