Elever

Synpunkter från elever/elevråd på skolstruktur-utredningens förslag, maj 2015

 

 Förslag 1 * En 7-9- skola med lokalisering på Sjöparksskolan i Gällivare C.

 Förslag 2 * En f-9- skola i Hakkas.

                   * En 7-9- skola med lokalisering på Sjöparksskolan i Gällivare C.

 Förslag 3 * Bibehålla nuvarande skolstruktur, i avvaktan på fortsatt planering 
                     av samhällsomvandlingen.

                            

Synpunkter från Sjöparksskolans Elevråd

 

13/5

Hej

Positivt:

Förslag 1

Det finns alltid lärare

Man får ett större kamrat umgänge

Bra med kurator och skolsköterska varje dag på skolan. Man slipper bli utpekad om kompisar ser att man går ifrån. Man kan gå spontant om man funderar på något som man blir hjälpt med på en gång. Bra att slippa boka tider lång i förväg. Ingen behöver veta att man behöver prata med kurator.
Bra men fritidsledare varje dag på skolan. Kan ordna fler aktiviteter. De kan vara med på friluftsdagar, temadagar m.m.

Man kan få hjälp av fler lärare med samma ämne

Alla får likadan skolgång och bedömningen blir likartad när lärare kan prata med varandra dagligen om de funderar på bedömning av prov

Hoppas vi får ”pluggrum”, små rum där man kan jobba på håltimmar eller i grupparbete.

 

Nackdelar:

En del elever får längre skolväg.

Man kan inte byta skola om man inte trivs men det kan hjälpa att byta klass.

 

Eleverna röstar på förslag två med motiveringen att elever på landsbygden inte ska få långt till skolan

 

De är positiva till förändringen av skolorna men tacksamma för att Sjöparken får bara kvar. De vill inte splittra de klasser som är nu men i framtiden tror de att det kan vara bra att mixa alla klasser med elever från alla skolor. Det ska inte gå att urskilja och kalla klasserna för Tallbacka- Hed- eller Myran klassen. Alla ska ha samma chans. Det är inte våran skola fast vi får stanna kvar på Sjöparken. Alla ska vara välkomna.

 

 

Hälsningar

Gun-Mari Wikman, rektor
Sjöparksskolan
Hellebergsvägen 4
982 35 Gällivare

Tel: 0970-18 740, 072-200 27 3

 

 

Elevrådet på Myranskolan - synpunkter på förslagen

 

Förslag 1       En 7-9- skola med lokalisering på Sjöparksskolan i Gällivare C.

Inte bra att det bara ska vara en stor skola med många elever. Det blir för många om man har en skola. Det är inte kul att behöva åka buss. Vi vill ha nära till skolan. Det går åt så mycket tid att ta sig till och från skolan. Med många elever är det lätt att bli mobbad. Vi trivs på Myran med elever och lärare. Det är bra i Kullen(åk 7).

Plus: fler lärare, bättre idrottshall, nära till badet

Minus: för mycket folk, stökigare, åka buss varje dag tar lång tid (åk.8)

Jättestort! Kaos! Många klasser, affärerna tjänar på det. Små stölder. Missar lektioner (åk. 4)

Förslag 2       En f-9- skola i Hakkas.
En 7-9- skola med lokalisering på Sjöparksskolan i Gällivare C.

Hakkas ska inte vara kvar! Det är inget bra. Vi vill inte till Hakkas. Förslaget är dåligt. Det bor inte många i Hakkas och det blir jobbigt för alla andra att åka dit (åk.7)

Vilka ska åka buss till Hakkas? Skolskjutsar? (åk.8)

ICA i Hakkas tjänar på detta. Bättre förslag än nr. 1 (åk.4)

Förslag 3       Gällivare kommun bibehåller nuvarande skolstruktur, i avvaktan på den
                      fortsatta planeringen av samhällsomvandlingen.

Vi vill att Myran ska vara kvar! Myran är bäst! Alla känner alla och alla är snälla. Kullen ska vara kvar! (åk. 7)

Plus: nära till skolan, känner alla elever och lärare

Minus: svårt att få lärare (åk.8)

 

Slipper åka iväg. Nära hem. Vi röstade. Segrande förslag :3 (åk. 4)

 

 

Synpunkter från elev

11 maj

Jag tycker att det är jätteviktigt att tänka på hur elever från byarna, Koskullskulle och Malmberget snabbast möjligt ska kunna ta sig till en skola i Gällivare. Ingen har lust att sitta på bussen en stor del av dagen ‐ tid som skulle behövas till att umgås med familjen, vänner, läxor och fritidsaktiviteter. Det är också viktigt att detta inte blir dyrt för eleverna!

När det kommer till att elever ska förflyttas från en skola till en annan är det också viktigt att detta inte sker mitt i låg‐ mellan‐ eller högstadiet och absolut inte mitt i en termin! En bra övergång skulle vara om man började på den nya skolan då man börjar högstadiet, och att elever alltså inte längre börjar högstadiet på den gamla skolan. Det är inte alls roligt att tvingas börja på en helt ny skola mitt i allt utan är mycket bättre att det blir naturligt att eleverna flyttas till en ny skola då man t.ex byter "stadium".

För övrigt verkar de finnas jättebra idéer och förslag och jag hade själv sett fram emot att börja på nya Sjöparkskolan om den blir så bra som tänkt!

 

Feliz Lindenhall, 17 år

 

ELEVSEMINARIUM, 19 JAN 2015

Ca 35 elever från kommunens olika högstadier deltog i elevseminariet. De fick en presentation om  varför en skolutredning genomförs, nämndens mål, fakta om skolans verksamheter och uppdrag, resultat på nationella prov och betyg och direktiven för utredningen. Eleverna arbetade i mindre grupper och deras synpunkter, tankar och förslag har projektledare Elisabeth Zachrisson gjort en sammanställning av.

Reflektionsuppgift:                                                                           
Beskriv vad som kännetecknar en skola där

   - alla elever når kunskapskraven

   - alla elever lyckas i klassrummet

                  

”Framtidstänkande elever”- elevkommentar

 ”Bra rektor och bra lärare, en bra ekonomi och miljö”- elevkommentar

Undervisning/lärande
* Eleverna måste ta ansvar för sitt eget lärande
* Bra, moderna lektioner
* Extrahjälp viktigt
* Lugn arbetsmiljö
* Alla hänger med
* Mer aktiviteter
* Fler uteaktiviteter, friluftsdagar, evenemang, roliga timmen
* Erbjuder läxhjälp
* Tillgång till egen dator

Lärare
* Bra lärare
* Väl- o högutbildade
* Både kunskapsmål o  sociala mål
* Trevlig
* Rättvis
* Motiverande
* Tar eleverna på allvar
* Tar tag i problem
* Kan säga ifrån
* Bra vikarier

 

Miljö/arbetsmiljö
”Bra arbetsmiljö”

Trygghet:
Man ska känna sig trygg och inte utsättas för något som skadar en fysiskt eller psykiskt alltså mobbing.

Arbetsro:
Lugn och ro

Ordningsregler/trivselregler:
Tydligare regler
Släng inte skräp!
Kleta inte snus
Strängare regler mot klotter

Klasstorlek:
Inte för stora klasser, så eleverna kan få mer hjälp
Max 20 st elever/klass

Temperatur och luft:
Bra och lagom värme/temperatur.
Bra luft. ”Det ska lukta gott”
Bättre luftkonditionering

Klassrum:
Stora, varma, fräscha, rena, hemtrevliga med bra luft. Bra bänkar/bord o sköna  stolar.

Korridorer:
Stora, skräpfria, luktar gott, ”pluggställen”.

Uppehållsrum:
Uppehållsrum!
Fler pingisbord. Spela biljard och poker. Ett ”uppis” till Hedskolan.

Städ:
Städat och renare.

Toaletter:
Rena, fräscha toaletter.

Skolgård:
Ren från skräp

Omklädningsrum:
Bra lukt och fräscha duschar.

Mat
* God mat
* Bra mat så eleverna klarar av hela dagen
    Bättre mat så att eleverna äter och orkar
* Bort med vuxenmaten som bara vuxna gillar
* Eleverna bör vara med och bestämma maten
* Man borde få ett glas saft på fredagar
* Godis och dricka i klassrummet
* God mat- Tacos, hamburgare, suovasrulle med mycket proteiner

 

Beskriv vad som kännetecknar en skola där                                     

           -alla elever är inkluderade

                       (värdegrund)

 Alla ska vara lika värda
* Alla elever ska behandlas/bli bemötta lika.
* Respekterad av alla.
* Lärare favoriserar inte elever.
* Trevligare elever. Trevligare lärare.
* Alla kan vara snälla.
* Alla kan prata och sitta med varandra.
* Man ser till att alla eleverna får chans att lära känna varandra och
skolan ordnar aktiviteter så att eleverna känner en gemenskap.
* Inte rasism.

 Jämställdhet
* Liknande krav och system
* Total jämställdhet
* Jämställdhet bland alla könen
* Total jämställdhet kan inte uppnås, men man kan komma nära
* Jämställdhet är inte enbart skolans ansvar, utan samhället i stort

 

Förslag Ett högstadium

Fördelar
Alla är samlade.
Allt samlat.
Att bara vara med jämnåriga.
Mer kompisar.
Lärare samlade= fördel.
Lärare behöver inte springa mellan skolor- mindre stress.
Bättre lärarresurser.
Får mer lärare.
Jämnare med stödpersoner.
Lättare att få vikarier.
Mera roliga temadagar.
Bättre med böcker.
Billigare, mer pengar till skolmaterial.
Bättre utbud med t.ex. språkval.
Om man bygger en ny (fin skola).
Billigare med en än två. 1 gig fiber (internet)
Bättre skolmat
Mer städpersonal

Nackdelar
Om det blir för trångt/ Det blir för trångt.
För mycket folk. Blir väldigt mycket folk.
Mer personal.
Kan bli rörigt med många elever. För många elever.
Svårare att bli sedd. Lärarna blandar ihop elever.
Mer mobbing. Om man blir mobbad finns ingen annan skola.
Det blir för stressigt, miljön.
Hög ljudnivå?
Fler salar måste till.
Behövs nya byggnader.
Trångt.

Många måste åka buss- blir dyrt och tar tid.
Långt avstånd för vissa.
För långt för landsbygdseleverna.
Hur gör man med bussar? För små bussar.
Kan bli jobbigt om man måste kliva upp tidigare (åka buss).
För långa dagar p.g.a. resor/pendla.
Eventuellt trånga parkeringsplatser

Att tänka på: Karta och kompass så att du inte går vilse i den stora skolan.

 

Förslag Två högstadium

Fördelar

Det är perfekt med att ha två skolor!!!
Trevligt
Mindre mobbing.
Byta om man inte trivs.
Lagom med folk att lära känna- men inte för mycket folk
Lärarna kan fokusera mer på ”sina” elever.
Lärarna behöver inte springa emellan så mycket.
Roliga teman då vi ändå är många.
Inte lika trångt och rörigt. Mindre trångt.
Mer pengar.
Närmare till skolan beroende på var man bor.
Kortare restid.
Inte så många behöver åka buss.
Behöver kanske inte åka buss(kliva upp tidigare).
Bättre skolmat.

 

Nackdelar

För mycket folk.
Svårare att bli sedd.
Dyrare att bygga ny.
Också långt att pendla- långa skoldagar.
För stora klasser med 25 st elever i varje klass.
Stackars Hakkas med bara 4 elever i 8:an.

Annat alternativ

  • Gärna gå kvar på nuvarande skola
  • En skola i centrala Gällivare

Fördelar

Närhet till samhällsservicen

Bättre busstider

  • Hakkas skola kvar som den är eftersom det är långt att åka.

Fördelar

Både levande samhälle och landsbygd= attraktiv kommun

  • De små går på Heden och de stora går på Sjöparken- då behövs inga nya lokaler.
  • Ett högstadium på Tallbacka som är stort och ett högstadium på Sjöparken som är stort. Ett högstadium  på Myran som är litet. Eleverna får välja var de ska gå.
  • Låg- och mellanstadium på Malmsta, Maria och Heden.

Kanske inte Maria utan koncentrera alla små till Heden.

  • Bygga högre hus så ryms allt i stan.