Nya läroplaner och kursplaner

Skolan har från och med 1 juli 2011 fått nya förutsättningar och nya styrdokument som bl.a. innebär en skärpt statlig styrning genom ny skollag, nya läroplaner, nya kursplaner och kunskapskrav samt ett nytt betygssystem. De nya styrdokumenten innebär bl.a. följande:

 • Likvärdig utbildning/rättsäkerhet
  • Utbildningen ska vara likvärdig, oavsett var den anordnas
  • Rättsäkerheten för eleven stärks, genom att fler beslut kan överklagas.
  • Skolinspektionens tillsyn skärps
  • Sanktionsmöjligheter vid tillsyn

 

 • Kunskaper/lärande/pedagogiska rum/lokaler
  • Kunskapskraven i kursplanerna innebär behov av anpassad och modern utrustning på skolenheten (specialsalar: bild, musik, textil- och träslöjd, no-salar, utforskande material i olika ämnen: matematik mm)
  • En skola i tiden där eleverna möter modern teknik, entreprenöriellt lärande etc.
  • Eleverna ska ha tillgång till skolbibliotek
  • Eleverna ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledare

 

 • Elevhälsa/särskilt stöd
  • Alla elever ska ha tillgång till elevhälsa (skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator) och personal med specialpedagogisk kompetens.
  • Principen om barnets bästa styrande
  • Särskilt stöd – en rättighet (gäller inte förskolan): Beslut om åtgärdsprogram överklagningsbara
  • Anmälningsplikt om elev uppfattar sig vara utsatt för kränkande behandling

 

 • Trygghet/studiero
  • Ökad fokus på trygghet och studiero

 

 • Lärarlegitimation/behörighet
  • För att få tillsvidareanställning ska förskollärare och lärare ha lärarlegitimation (dispens till juli 2015). Från och med den 1 juli 2014 är det inte länge krav på att en nyutexaminerad lärare eller förskollärare har genomfört en introduktionsperiod för att få sin lärarlegitimation. Istället kan alla nya lärare ansöka om legitimation, så fort de tagit examen. Introduktionsåret kommer dock att finnas kvar och huvudmannen är skyldig att erbjuda alla nya lärare en mentor.
  • Lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i för att få ha ansvar för undervisning och betygssättning (dispens till juli 2015).

 

 • Rektor/förskolechef
  • Kraven på rektor och förskolechef förtydligas och skärps, pedagogiskt ledarskap betonas
  • Obligatorisk befattningsutbildning för nyanställda rektorer

 

 • Uppföljning/utvärdering
  • Ökade krav på att följa upp och utvärdera på elevnivå, skolnivå, huvudmannanivå.

 

 • Huvudmannens ansvar
  • Ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet – att kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen
  • Om det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att åtgärder vidtas
  • Klagomålshantering (rutiner för klagomål)
  • Ansvaret för åtgärder mot kränkande behandling (6 kap)