Personalförsörjning / Rekryteringsbehov

Personal- och kompetensförsörjning 

När det gäller den framtida personal- och kompetensförsörjningen står förskola, grundskola och särskola inför stora utmaningar de närmaste tio åren. För att kunna bedriva en bra verksamhet med målsättningen att alla barn/ elever i Gällivare kommun når en hög måluppfyllelse, är det nödvändigt att säkerställa att kommunen kan både behålla samt rekrytera utbildade medarbetare med rätt kompetens och behörighet.

Några av de faktorer som kommer att påverka behovet av rekryteringar är att antalet barn i åldrarna 1-16 år ökar (variation över år och ålder), ett stort antal medarbetare kommer att gå i pension samt behovet att anställa behöriga lärare med legitimation för att få undervisa och sätta betyg.  Även andra faktorer påverkar personalomsättningen och därmed möjligheterna att kunna rekrytera.

Det är viktigt att uppmärksamma att Gällivare kommun liksom riket, har en ojämn andel av män och kvinnor anställda inom förskolan och grundskolan. 

Pensionsavgångar

Det är en markant ökning av antalet anställda som uppnår åldern 65 år mellan åren 2016- 2019.

Antalet tillsvidareanställd personal sep. 2014 i förskola, pedagogisk omsorg, grundskola, fritidshem och särskola, som är födda mellan år 1948 (66 år) och 1955 (59 år) och har möjlighet att gå i pension de närmaste åren är ca 90 st. Både förskolan och grundskolan kommer att behöva rekrytera många medarbetare p.g.a. pensionsavgångar.