Fauna & flora

Det är ett rikt fågelliv längs leden. Man kan få se bl.a. jaktfalk, snösparv,
fjällripa, stenskvätta, skärsnäppa, fjällvråk och kungsörn längs leden.
På fjällets högre delar, där stora snölegor ligger kvar länge på sommaren, finns inte många fågelarter.  

Den som allra mest hör hemma där är fjällripan, likaså jaktfalken.
Snösparven och stenskvättan lever också i blockmarkerna nära glaciärer och snöfläckar. Klippbranterna är säkra och bra häckningsplatser för många fågelarter, såsom korp, fjällvråk, kungsörn, falkar samt den svarta ringtrasten.

Floran i området har en överraskande mångfald. Den rika vegetationen beror på mycket kalk i berggrunden och bergarter som lätt vittrar sönder. Dessutom fungerar fjällsidorna som solfångare. De drar till sig orkidéer, gullbräcka, klippveronika, smörboll, fjälltätört och kärringtand. I klippbranterna växer kaskader av den vitblommande fjällbruden – en växt som är sällsynt och fridlyst i Sverige.

På högre höjd där snön ligger kvar långt in på sommaren är dvärgvide, mossljung, och dvärgfingerört väl anpassade till den korta sommaren. Även den vackra rödblommande purpurbräckan och snökantens egen blomma isranunkeln finner man här.