Verksamhetsavfall

Verksamhetsavfall kan jämföras med hushållens grovsopor. Det kan vara allt från träspill, metallskrot, gipsskivor till gummirester. Det är upp till varje företag hur den praktiska hanteringen går till.

Sortera på ÅVC
Avfallet kan transporteras av företagets egna medarbetare till Kavahedens återvinningscentral (ÅVC) och sorteras för hand på rampen.

Här finns mer info om ÅVC och vad det kostar

Väga
Större mängder kan slängas i container och sedan köras till Kavahedens avfallsanläggning där det vägs in och sedan tippas på avsedd yta.

Här kan du se vad det kostar att väga in olika avfall, se Mottagningsavgift under taxor (ovanför bilden).

Det kostar alltid mer att köra in blandat avfall än sorterat avfall eftersom avfallet då måste sorteras i efterhand med grävmaskin.Det blir aldrig lika bra som om avfallet skulle ha källsorterats på företaget. Det är smartare att sortera där avfallet uppstår, både miljömässigt och ekonomisk sett.

Deponera
Endast 5 procent av avfallet som kommer till anläggningen deponeras. Det är bara avfall som inte kan återanvändas, återvinnas eller brännas som deponeras. För att få deponera avfall måste det först karaktäriseras.

Läs mer om deponering här


Viktigast för dig att veta
Det får aldrig finnas farligt avfall, el-avfall eller hushållsavfall i containrarna, inte heller i de containrar som innehåller blandat avfall. Vi tar då ut en extra sorteringsavgift på 1 500 kr/ton.
Länk till taxor