Avfall & återvinning

Utställning och samråd av reviderade föreskrifter för avfallshantering i Gällivare kommun

Varje kommun är enligt miljöbalken skyldig att ha en aktuell renhållningsordning som består av två delar, avfallsplan och lokala avfallsföreskrifter. Avfallsföreskrifterna beskriver de lokala bestämmelserna om hur avfallet ska hanteras och tas om hand. Nu har du möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Lämna era synpunkter skriftligen till:

Gällivare kommun

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen

982 81 Gällivare

 Eller via epost: sam@gallivare.se

 Senast den 31 oktober 2021. Märk yttrandet med diarienummer KSst/2021:509.

 

 

Vår verksamhet säkrar en god kvalité samt uppfyllande av gällande miljökrav för insamling, transport och hantering av medborgarnas och verksamheters avfall. Vårt miljötänk genomsyrar verksamheten. Vi har egna resurser samt avtalade entreprenörer som driver och utvecklar verksamheten.  

 
Detta kan du förvänta dig av oss: 

 • Vi hämtar hushållsavfall enligt rådande avtal.
 • Vi hämtar avloppsslam från enskilda brunnar.
 • Vi har bemannade återvinningscentraler i kommunen.
 • Vi ansvarar för mindre insamlingsstationer för omhändertagande av exempelvis småel och batterier.
 • Vi informerar löpande på kommunens hemsida om nyheter och förändringar i vår verksamhet.

 

Detta förväntar vi oss av dig: 

 • Att du sorterar ditt avfall i enlighet med vår sorteringsguide. 
 • Att du lämnar ditt grovavfall och ditt farliga avfall på din närmsta återvinningscentral. 
 • Att du använder återvinningsstationer för att lämna tidningar och förpackningar av plast, metall, papper/kartong och glas. 
 • Att du ställer ut sopkärl för tömning senast kl 06.00 på hämtningsdagen.Att du ser till att ditt sopkärl är lättillgängligt för tömning. 
 • Att du lägger inte slänger ditt skräp i samhället och naturen. 
 • Att du plockar upp din hunds avföring och slänger detta i hundlatrin eller soptunna. 

 

Hjälp oss att synliggöra fel och brister för att förbättra!  

Dina synpunkter är värdefulla, de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter inom avdelning för teknik. Felanmälan och synpunkter lämnar du via www.gellivare.se, via app Felanmälan Gällivare kommun eller via telefon: 0970-818 213.


Kontakt:

Enhetschef
Per-Erik Suorra
0970-818 000

Miljö- och renhållningsingenjör
Minna Vesa
0970-818 000
E-post

Renhållningsfakturor
0970-818 208
Telefontid:
Tisdag och torsdag kl 9:30 – 11:30

Utökad telefontid under mars, juni, september, december
tisdag och torsdag kl 14:30-16:00
renhallningsfakturering@gallivare.se

Slamfakturor
0970-818 926
Telefontid:
Måndag och onsdag kl 11:30 - 12:00
slamfakturering@gallivare.se

 

Miljökalendern 2021
(Eller ladda hem kalendern som pdf)