Vattenverksamhet

Varje form av åtgärd i ett ytvatten såsom t.ex. grävning, sprängning, rensning, fyllning, byggande av dammar och broar m.m. kan kräva tillstånd eller samråd med länsstyrelsen. 

Bortledande av grundvatten, utförande av brunnar eller andra anläggningar för detta.

Tillförsel av vatten för att öka grundvattenmängden.

Markavvattning genom dikning, sänkning av ett vattenområde eller utföra invallning till skydd mot vatten.

Vänd dig till länsstyrelsen om du tänker muddra, fylla ut, förändra vattnets nivå eller bygga nära stranden med mera. 

Tillsyn

För vattenverksamhet krävs det tillstånd från länsstyrelsen. Det krävs inte tillstånd från länsstyrelsen om det är uppenbart att varken enskilda eller allmänna intressen skadas genom inverkan på vattenförhållandena. Detsamma gäller för vattentäkter till tvåfamiljsfastigheter eller jordbruksfastigheters husbehovsförbrukning.

Strandskydd

Den biologiska mångfalden ska finnas kvar i vatten och på land. Allmänheten ska kunna nå stränderna! Därför får man inte bygga, anlägga bryggor, röja vass eller göra något annat som kan verka privatiserande, närmare än 100 meter från stranden, på land och ut i vattnet. Man kan få dispens från strandskyddet om det finns så kallade särskilda skäl.

På länsstyrelsens sida om vattenskydd finns mer information.

Flera av de nationella miljömålen berör sjöar, vattendrag, grundvatten och havsmiljön. För mer information hänvisas till Miljömålsportalen.

För mer information om EU:s Ramdirektiv för vatten hänvisas till Vattenportalen.