Rajdvägen i Gällivare –nytt förslag till utformning!

Gällivare kommun vill göra Rajdvägen mer trafiksäker och trivsam och håller därför på att ta fram ett förslag till ny utformning. Efter synpunkter under samrådsmötet den 15 oktober har ett nytt förslag tagits fram.

Förslaget omfattar åtgärder på både vägen och angränsande grönområden. Vägbanan smalnas av till 6,5 meter. En 3 meter bred gångbana anläggs längs vägens södra sida. Hastighetsdämpande åtgärder utförs med en upphöjning mellan Härkvägen och Nordvallsvägen samt upphöjda ytor i korsningarna med Nordvallsvägen, Laestadiusvägen och Hermelinsvägen. Parkeringsplatser vid Laestadius kapell iordningställs. Ny belysning samt kompletterande trädplanteringar utförs också. Ombyggnaden av Rajdvägen planeras till våren/sommaren 2012.

Handlingar finns även tillgängliga i kommunhusets reception.

Vill du veta mer? Kontakta Anna Nordmark, uppdragsledare WSP,
tfn 0920-23 83 18, mobil 070-229 31 20 eller anna.nordmark@wspgroup.se