Ytterligare åtgärder

Socialnämnden har antagit ytterligare åtgärder för att minska smittspridningen under pandemin covid-19 inom våra verksamheter. Vi hoppas de olägenheter som de åtgärderna kan komma att skapa under en kort tid inte blir för besvärade för  kommunmedborgarna. Vi behöver säkerställa så långt det är möjligt att våra brukare inte utsätts för smitta och att vi bromsar upp smittspridningen i vårt samhälle.

Åtgärderna som vidtagits är:

-Införa besöksförbud i socialförvaltningens verksamhet mellanvård.
Undantag får göras inom verksamheten utifrån bedömning om vård i livets slutskede.

Besöksförbudet omprövas var fjortonde dag av tjänstgörande ordförande i krisledningsnämnden i samråd med tjänstgörande ordförande i socialnämnden.

Besöksförbudet träder i kraft från och med 2020-06-26.

-att inte verkställa beslut gällande avlastning och växelvård under perioden v. 27 fram till v. 29. Efter v. 29 kommer nytt beslut att fattas var fjortonde dag vid behov om återupptagande av verkställande av beslut gällande avlastning och växelvård.

-att inte verkställa beslut gällande inflyttning till särskilt boende inom vård och omsorg fram till v. 35. Efter v. 35 kommer nytt beslut att fattas var fjortonde dag vid behov om återupptagande av verkställande av beslut gällande inflyttning till särskilt boende.

Socialnämnden vill påminna alla om att följa rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten om att ofta tvätta händerna med två och vatten. Använda handsprit vid behov. Hålla avstånd till varandra och hosta och nys i armvecket.