Minoritetsspråk

Möte i Samrådsgruppen för Minoritetsspråk
28  oktober kl.13.15 – 15.30.
Folkets hus, Gällivare 

Gällivare kommun ingår i förvaltningsområdena för finska, meänkieli och samiska. Som förvaltningsmyndighet ska nationella minoriteter ges möjlighet till inflytande i frågor som berör dem och så långt det är möjligt samråda med representanter för minoriteter i sådana frågor. Samrådsgruppen för Minoritetsspråk är ett samråds- och referensorgan knutet till kommunstyrelsen. Det är ett information-, rådgivnings- och remissorgan mellan företrädare för minoritetsspråksgrupperna och kommunens styrelse och nämnder.  


Sveriges fem nationella minoriteter: judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar och urfolket samer har från 1 januari 2010 stärkta rättigheter och möjligheter tack vare lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. I språklagen anges att de nationella minoritetsspråken är romani chib, jiddisch, finska, meänkieli och samiska. Gällivare kommun är som redan nämnts förvaltningskommun för finska, meänkieli och samiska.

Från 1 januari 2019 har Sverige en stärkt minoritetspolitik för nationella minoriteter. Det innebär enligt skollagen att för enskilda medborgare rätt att erbjudas förskola på hela eller mer än halva delen av tiden på sitt nationella minoritetsspråk och viss annan pedagogisk verksamhet i grundskolan på finska, meänkieli och samiska.

Gällivare kommun är förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska.
Det innebär rätt att använda sitt minoritetsspråk hos kommuner, myndigheter och domstolar. Sveriges minoritetspolitik handlar om att ge skydd för de nationella minoriteternas kultur och kulturarv samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. Överföringen av språk och kultur mellan generationer är en förutsättning för detta.