Räddningstjänst

När larmet går


I Gällivare kommun är räddningstjänsten organiserad genom en heltidsstation och fyra räddningsvärn. När någon larmar SOS Alarm på 112, kopplas räddningstjänsten i delar av Norr- och Västerbottens gemensamma inre befäl in i samtalet och bedömer om räddningsinsats ska inledas. Om räddningstjänstens bedöms kunna bidra med hjälp till händelsen, larmas resurser. Heltidsstationen har en anspänningstid på 90 sekunder medan personerna som ingår i räddningsvärnen enbart kvitterar larm om de har möjlighet. Att vara med i ett räddningsvärn är frivilligt och innefattar inga jourveckor.

Genom god samverkan med andra kommuner larmas resurser från flera kommuner till en olycka om det finns behov. Det gör även räddningstjänsten i mindre kommuner resursstarka. Heltidsstationen i Gällivare ska kunna utföra livräddande insatser med rökdykare i all bostadsbebyggelse inom kommunen. Vid trafikolyckor ska räddningstjänsten kunna ta loss fastklämda personer, säkra fria luftvägar, stoppa blödning samt förebygga chock. Heltidsstationen ska även kunna göra livräddande insatser vid kemikalieolyckor i väntan på materielförstärkning från MSB materieldepå som finns placerad hos Luleå räddningstjänst. Uthållighet vid större insatser uppnås genom samarbete med de övriga räddningstjänsterna i Norrbotten samt LKAB industribrandkår.

Det ska vara säkert att bo och vistas i Gällivare kommun. Kommunens invånare ska känna trygghet för sitt liv och sin hälsa, miljö och egendom. I Gällivare kommun arbetar vi med olycksförebyggande arbete, räddningstjänstverksamhet och säkerhetsarbete för att nå målet. Några av delmålen är att

  • den som är först på en olycksplats ska kunna påbörja en första åtgärd för att begränsa skadan inom två minuter från det att en olycka upptäcks

  • antalet bränder ska minimeras. Framförallt ska risken för brand i bostäder och konsekvenserna av brand i bostäder minskas.

  • antalet anlagda bränder ska minska och förståelsen för vad anlagda bränder kan innebära för omgivningarna och för samhället i stort ska öka

  • kunskapen om det systematiska brandskyddsarbetet i kommunen ska bli bättre

  • antalet allvarligt skadade och döda i vägtrafiken ska minska och antalet drunkningsolyckor i allmänna vatten ska minimeras.


Räddningschef
Henrik Lyngmark
Tel: 0970-818 000

Räddningstjänst
Tel: 0970-818 899