Folkhälsa

Folkhälsa handlar om alla människors välmående; barn och unga, vuxna och äldre. En god och jämlik folkhälsa är både ett mål och ett medel för ett socialt hållbart samhälle. Många olika saker bidrar till hälsa respektive ohälsa, exempelvis miljön där vi bor, vårt sociala liv, vårt arbete och arbetsmiljö, vår ekonomi,  tillgången och kvaliteten på service som förskola, skola och våra levnadsvanor (mat, sömn,  motion, alkohol).

Det övergripande syftet med folkhälsoarbetet är att skapa förutsättningar för god och jämlik hälsa för alla. Det konkreta arbetet för att folkhälsan ska bli bättre och mer jämlik pågår inom alla kommunens verksamheter men det är dock inte tillräckligt. Alla verksamheter, organisationer och företag i vår kommun har en viktig roll att spela.    

Gällivare kommuns folkhälsopolitiska arbete sker i linje med Norrbottens och Sveriges folkhälsopolitik. Sedan 2018 pågår ett arbete för att minska antalet strategiska planer och därmed perspektivtränglsen. I fokus är den sociala hållbarheten där folkhälsan har en central roll. Detta arbetet pågår. Tills dess det är klart lever den folkhälsopolitiska planen för 2013-2018 där kommunen bestämt att fokusera på följande målområden:


1. Helhet/Stödjande miljöer
Ett hälsofrämjande perspektiv beaktas i all planering
Mångfald ska beaktas 

2. En god uppväxt för barn och unga
Barnperspektivet beaktas i alla verksamheter
Hälsosamma levnadsvanor och en god psyisk hälsa.
Föräldrastöd erbjuds föräldrar till barn 0-17 år
Ett brett och utvecklande utbud av kultur- och fritidsaktiviteter
Alla elever ska nå kunskapskraven 

3. Ett bra liv som vuxen
En hälsosam och trygg livsstil stöds
Våld ska inte förekomma 

4. En trygg ålderdom
Miljön är trygg och bidrar till ett aktivt liv.

5. Samordning/Uppföljning
God och effektiv samverkan och samordning mellan kommun och övriga aktörer.
System för uppföljning och utvärdering finns.


Kontakt:

Strateg Folkhälsa
Catharina Gustafsson
Tel: 0970-818 445