Politik

Vart fjärde år genomförs allmänna val då medborgarna röstar på de partier eller politiker man vill ska representera dem i kommunen. Respektive parti utser de slutliga representanterna i olika nämnder och styrelser.

Det parti som får flest röster har ordförandeposten i alla nämnder och styrelser. Däribland kommunstyrelsen där ordförande och vice ordförande även tituleras kommunalråd, de enda politiker som tjänstgör på heltid och har sina kontor i kommunhuset. Alla övriga förtroendevalda är fritidspolitiker med civila yrken och sysslor.

Kommunstyrelsen
Enligt kommunallagen ska en kommunstyrelse leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders verksamheter. Kommunstyrelsen ska även följa de frågor som inverkar på kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Gällivare kommun har under mandatperioden 2015-2018 två kommunalråd som heter Jeanette Wäppling (v) och Lars Alriksson (m). 2015-2016 är Jeanette Wäppling (v) även kommunstyrelsens ordförande. 2017-2018 är det Lars Alriksson (m) som är ordförande i kommunstyrelsen.