Allmän information om god man och förvaltare

Den som grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka tingsrätten om att få en god man eller förvaltare.

God man

Det är frivilligt att få en god man och kan inte tvingas på någon som inte vill ha denna hjälp. Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga.

Gode mannen måste ha den enskildes samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen. Om det finns ett läkarintyg som visar att den enskilde inte förstår vad saken gäller behövs inget samtycke. I viktigare frågor ska gode mannen även fråga huvudmannens eventuella make eller sambo om dennes uppfattning. Den som har god man eller förvaltare brukar kallas för huvudman. En god man kan mot en huvudmans vilja bestämma i strikt personliga saker, som var en huvudman ska bo eller vilken vård och omsorg som huvudmannen behöver. Sådana beslut måste fattas av huvudmannen själv eller av sjukvården.

Förvaltare

En förvaltare kan hjälpa huvudmannen med samma saker som en god man. Det är inte alltid frivilligt att ha en förvaltare. Tingsrätten kan besluta om förvaltarskap mot den enskildes vilja om huvudmannen inte förstår sitt eget bästa och därför gör saker som blir till skada för honom eller om han blir ekonomiskt utnyttjad av någon.

Den som får förvaltare förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för sin huvudmans räkning.

Även i ett förvaltarskap ska förvaltaren försöka att komma överens med huvudmannen om vilka åtgärder som ska vidtas för huvudmannens bästa. Skillnaden med ett godmanskap är emellertid att en förvaltare får agera utan huvudmannens samtycke i frågor som ligger inom förvaltarskapet.

En förvaltare kan mot en huvudmans vilja bestämma i strikt personliga saker, som var en huvudman ska bo eller vilken vård och omsorg som huvudmannen behöver. Sådana beslut måste fattas av huvudmannen själv eller av sjukvården.

Överförmyndarnämnden ska årligen pröva om förvaltarskapet ska kvarstå eller inte.