Allmän information om god man, förvaltare och förmyndare

Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person kan ansöka tingsrätten om att få en god man eller förvaltare. Också anhöriga är behöriga att ansöka tingsrätten om anordnande av god man eller förvaltare.

God man

Det är frivilligt att få en god man och ett godmanskap kan inte tvingas på någon som inte vill ha denna hjälp. Om det finns ett läkarintyg som visar att den enskilde inte förstår vad saken gäller behövs inget samtycke. Den som får god man behåller sin rättshandlingsförmåga.

Att ett godmanskap är frivilligt betyder att den gode mannen måste ha den enskildes samtycke till alla större rättshandlingar utom sådana som berör den dagliga hushållningen. Om det finns ett läkarintyg som visar att den enskilde inte förstår vad saken gäller behövs inget samtycke. I viktigare frågor ska gode mannen även fråga huvudmannens eventuella make eller sambo om dennes uppfattning. 

Förvaltare

Det är inte alltid frivilligt att ha en förvaltare. Tingsrätten kan besluta om förvaltarskap mot den enskildes vilja om den enskilde inte är i stånd att vårda sig själv eller sin egendom och om det föreligger en konkret risk för att den enskilde gör saker som blir till skada för honom/henne eller att den enskilde blir ekonomiskt utnyttjad av någon.

Den som får förvaltare förlorar helt eller delvis sin rättshandlingsförmåga. Förvaltaren får i motsvarande utsträckning rätt att ingå rättshandlingar för den enskildes räkning. Förvaltaren ska dock försöka komma överens med den enskilde om vilka åtgärder som ska vidtas för den enskildes bästa.

Ett förvaltarskap är ett mycket ingripande åtgärd och överförmyndarnämnden provar årligen om förvaltarskapet ska kvarstå eller inte.