För dig som är god man/förvaltare

När en god man eller förvaltare har fått beslut om ett nytt uppdrag ska han/hon direkt ta hand om förvaltningen av huvudmannens egendom.

Det är viktigt att gode mannen/förvaltaren snabbt tar kontakt med sin huvudman, anhöriga som kan ha värdefull information att lämna och eventuellt boende där huvudmannen vistas eller andra personer i huvudmannens närhet för att få kännedom om huvudmannens situation och vilka behov och önskemål han/hon har.

Tänk på att uppdraget startar den dag som framgår av tingsrättens eller överförmyndarnämndens beslut. Tidpunkten framgår även av registerutdraget som överförmyndarnämnden har skickat dig. 

Vid uppstart av ärendet för ställföreträdaren undersöka huvudmannens behov av:

  • att egendomen är försäkrad
  • sjuk/aktivitetsersättning
  • handikappersättning (ange även om huvudmannen har kostnader för arvode till god man)
  • bostadsbidrag eller bostadstillägg
  • bistånd enligt socialtjänstlagen (försörjningsstöd, kontaktperson, hemtjänst, särskilt boende m.m.)
  • insatser enligt LSS (ledsagning, personlig assistans, kontaktperson m.m.)
  • bostadsanpassningsbidrag
  • skuldsanering

Gode mannen/förvaltaren bör tänka på att rationalisera sitt arbete så mycket som möjligt genom att till exempel sköta huvudmannens bankärenden via internetbank och använda sig av autogiro när det är möjligt. Överlämnande av fickpengar och matpengar behöver inte alltid göras kontant utan kan oftast ordnas med att huvudmannen får eget bankkort eller att personal på äldreboenden får hantera ICA-kort, Coop-kort eller liknande.

Förteckning

Senast två månader efter att en god man eller förvaltare har blivit förordnat ska gode mannen/förvaltaren inkomma till överförmyndarnämnden med en förteckning över huvudmannens tillgångar och skulder. 

Förteckningsblankett finns här. 

Förteckningen ska visa vilka tillgångar och skulder som huvudmannen har den dag då uppdraget som god man/förvaltare började, dvs. det dagen gode mannen/förvaltaren blivit förordnad till uppdraget, vilket framgår av tingsrättens eventuellt överförmyndarnämndens beslut samt registerutdraget. Som tillgångar räknas också fast egendom och bostadsrätt samt värdefullare lösöre, till exempel motorfordon, släpvagnar, båtar och konstverk.

Banktillgångar och värdepapper ska styrkas med konto/värdebesked från bank eller värdepappersförvaltare

Överförmyndarspärr

Samtliga huvudmannens bankkonton, fondkonton och liknande, som inte behövs för huvudmannens löpande utgifter ska banken förse med så kallad ”överförmyndarspärr”. Spärren innebär att gode mannen/förvaltaren inte kan ta ut innestående medel utan överförmyndarnämndens tillstånd. Undantaget är det så kallade ”disponibla kontot” som gode mannen/ förvaltaren använder för löpande utgifter. Det kontot ska även användas för huvudmannens månatliga inkomst. På det disponibla kontot får det finnas högst 20 000 kr efter att månadens utgifter är betalda. I samband med att gode mannen/förvaltaren begär saldo/värdebesked från banken som ska bifogas till förteckningen, ska gode mannen/förvaltaren begära att banken skriver ut kontobesked eller liknande där det framgår vilke av huvudmannens konton som är överförmyndarspärrad. 

Om gode mannen/förvaltaren behöver ta ut pengar från ett överförmyndarspärrad konto görs en ansökan hos överförmyndarnämnden. Huvudmannen ska samtycka till uttaget om han förstår vad saken gäller.

Här hittar Ni blanketten ansökan om uttag från spärrad bankräkning

Placering av huvudmannens tillgånger

Gode mannen/förvaltaren ska se till att huvudmannens tillgångar är placerade på ett sätt som ger tillräcklig trygghet och skälig avkastning. Om detta inte är fallet bör tillgångarna placeras om. I vissa fall krävs överförmyndarnämndens samtycke för omplaceringen.

För placeringar i till exempel aktier och försäkringar krävs överförmyndarnämndens samtycke till placeringen. I 14 kap. 5 § föräldrabalken anges vilka placeringar som inte kräver samtycke.

De kontanter som inte omedelbart behövs för något inköp, överlämnande av fickpengar eller liknande ska sättas in på bank.

Huvudmannens tillgångar får under inga omständigheter sammanblandas med gode mannens/förvaltarens egna tillgångar.

Årsräkning

Gode mannen/förvaltaren ska enligt föräldrabalkens bestämmelser varje år före den 1 mars lämna en årsredovisning till överförmyndarnämnden. Årsräkningen omfattar i normalfallet kalenderåret och ska innehålla uppgifter om inkomster och utgifter under året samt tillgångar och skulder vid början och slutet av året.

Kravet på redovisning innebär att ställföreträdaren löpande måste bokföra alla transaktioner som utförs för huvudmannens räkning och spara alla verifikationer.

Årsredovisningsblanketten hittar Ni under Blanketter och informationsmaterial/redogörelse av sitt uppdrag