Förebyggande arbete

Folkhälsopolitiskt arbete
I Gällivare kommuns folkhälsopolitiska plan för 2010-2012 är ett av målen att kommunen aktivt ska verka för att skapa trygga miljöer så att ingen ska behöva utsättas för våld, trakasserier och hot. Våld mot kvinnor ska inte förekomma.

Våldet är ett BROTT
Det lokala brottsförebyggande rådet i Gällivare har utformat ett lokalt samverkansavtal  2010 mellan gällivarepolisen och Gällivare kommun gällande våld i nära relationer. Målsättningen är att polis och kommun ska bli mera effektiva i att upptäcka våld i nära relationer; specifikt uppmärksamma barn som har bevittnat våld samt kvinnor som har blivit utsatta för våld.

Samverkan kring våld i nära relation
I Gällivare finns en samverkansgrupp som består av representanter från Socialförvaltning, Skola, Hälso- & Sjukvård, Polis, Åklagarmyndighet, Kriminalvård, Migrationsverk samt Svenska Kyrkan. Gruppen arbetar utifrån ett handlingsprogram som syftar till att ge stöd till våldsutsatta samt att särskilt uppmärksamma barnens situation och deras behov av stöd. Våld i nära relation handlar oftast om mäns våld mot kvinnor, men naturligtvis är arbetet också riktat mot alla andra former av våld i nära relation.

Det finns även en kommun- och myndighetsövergripande samverkansgrupp kring våld mot barn som arbetar med stöd via avidentifierade barnsamråd inom Gällivare, Kiruna, Jokkmokk och Pajala. Gruppen består av representanter från Socialtjänsten i de fyra kommunerna samt representanter för Polisen, Primärvården, Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) i Gällivare-Kiruna samt Barnkliniken och Kvinnokliniken vid Gällivare sjukhus. Gruppen har utformat ett handlingsprogram som syftar till att tydliggöra myndigheternas olika ansvarsområden samt att åstadkomma ett bra samnyttjande av insatser för barn som utsatts för någon form av våld.

Sedan år 2012 driver socialförvaltningarna inom Kraftfält Norr ett utvecklingsarbete inom området våld mot närstående. Syftet är att öka kunskapen om våld bland kommunernas personal, samt kvalitetsutveckla socialtjänstens arbete med vådsutsatta och med barn som upplevt våld.

Vi har också deltagit  i ett länsövergripande arbete inom ramen för Kommunförbundet Norrbotten.