Taxor och avgifter

Här har vi samlat Gällivare kommuns taxor och avgifter

Skip Navigation Links.
Collapse Fritid föreningarFritid föreningar
Taxa för fritidsanläggningar 2019.pdf
Taxa för föreningstjänster, kopiering.pdf
Taxa för lotteritillstånd 2019.pdf
Taxa för uthyrning av bilbarnstolar.pdf
Taxa för uthyrning av flytvästar.pdf
Collapse KulturKultur
Taxa för bildarkivet.pdf
Taxa för fjärrlåneavgift bibliotek .pdf
Taxa för förseningsavgifter bibliotek .pdf
Taxa för kulturskolan.pdf
Collapse Miljö och byggMiljö och bygg
Taxa för kontroll inom livsmedel och foderlagstiftning.pdf
Taxa för plan- och bygglov 2019.pdf
Taxa för tillsyn enligt miljöbalken.pdf
Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel 2019.pdf
Collapse Räddningstjänst sotningRäddningstjänst sotning
Taxa för brandskyddskontroll 2019.pdf
Taxa för räddningstjänsten extern teknisk service 2019.pdf
Taxa för räddningstjänsten interna teknisk service 2019.pdf
Taxa för räddningstjänstens tillsyn enligt LSO och LBE 2019.pdf
Taxa för sotning 2019.pdf
Collapse ServeringstillståndServeringstillstånd
Taxa för ansökningar och tillsyn serveringstillstånd.pdf
Collapse Skola och barnomsorgSkola och barnomsorg
Taxa för försäljning av måltidskuponger 2019.pdf
Taxa för upprättande av kopia på originalbetyg 2019.pdf
Taxa för uthyrning av skollokaler 2019.pdf
Tillämpningsanvisningar för maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2018.pdf
Collapse Stöd omsorgStöd omsorg
Taxa för avlastning_korttidsvård 2019.pdf
Taxa för boende vid studier på annan ort enligt lag om stöd- och service- till vissa funktionshindrade 2019.pdf
Taxa för den kommunaliserade hemsjukvården 2019.pdf
Taxa för familjerådgivning inom socialtjänsten 2019.pdf
Taxa för färdtjänst 2019.pdf
Taxa för förbrukningsartiklar inom boende 2019.pdf
Taxa för kost 2019.pdf
Taxa för Pensionärsservice 2019.pdf
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2019.pdf
Taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993_581) socialnämnden 2019.pdf
Taxa för trygghetslarm 2019.pdf
Taxa för vård och behandling inom missbruksvården 2019.pdf
Taxa för vård- och omsorgsavgift 2019.pdf
Collapse TorghandelTorghandel
Taxa för torghandel 2019.pdf
Collapse Trafik vägar torgTrafik vägar torg
Taxa för ansökningsavgifter transportdispenser 2019.pdf
Taxa för felparkeringsavgifter 2019.pdf
Taxa för tillfällig förvaring av skrotbilar 2019.pdf
Taxa för tätortstrafiken 2018.pdf
Collapse Vatten avlopp avfallVatten avlopp avfall
Allmänna bestämmelser för användande av Gällivare kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA, 2009-01-01.pdf
Taxa för allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2019.pdf
Taxa för hushållsavfall 2019.pdf
Taxa för mottagningsavgift Kavahedens avfallsanläggning 2019.pdf
Taxa för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar 2019.pdf
Taxa för tömning av fettavskiljare 2019.pdf
Collapse ÖvrigaÖvriga
Taxa för ansökningar och tillsyn serveringstillstånd 2019.pdf
Taxa för extern uthyrning av konferensrum Re-form.pdf
Taxa för föreningstjänster, kopiering 2019.pdf
Taxa för kopiering av allmän handling 2019.pdf
Taxa för lotteritillstånd 2019.pdf
Taxa för tillfällig dödsboförvaltning 2019.pdf
Taxa för tätortstrafiken 2018.pdf