Enskilda vägar

I Gällivare kommun går det att söka bidrag för enskilda vägar, bidraget finns för både så kallade utfartsvägar (100 -1000 m) och statsbidragsvägar (>1000 m).

Bidrag har, i olika former, förekommit sedan början av 1900-talet. I dag tillämpas ett differentierat bidragssystem som infördes 1985, med syfte att främja följande mål:

  • Boende i glesbygd ska underlättas.
  • Vägtransporter ska underlättas i områden där kostnaderna för dessa transporter hämmar utvecklingen av näringslivet.
  • Allmänheten ska ha tillgång till områden för rekreations- och fritidsaktiviteter.
  • Det vägkapital som är nedlagt i det enskilda statsbidragsvägnätet ska säkras.
  • Trafiksäkerhet och miljöintressen ska beaktas och tas tillvara.

Kommunalt bidrag utgår ej för väg till fastighet belägen inom område avsatt för fritidsbebyggelse. Ej heller för väg till fastighet avstyckad för eller bebyggd med fritidshus. Ovan nämnda villkor gäller oavsett om fastigheten nyttjas som permanent bostad eller ej.

För mer detaljerad information om regler för väghållning inom Gällivare kommun, jämte bidragsregler för kommunalt bidrag  till enskild väghållning, klicka på "Reglemente för enskilda vägar" nedan.

Reglemente för enskilda vägar

Vem ansvarar för vägen?

I den Nationella vägdatabasen (NVDB) som Trafikverket ansvarar för, finns det information om vem som ansvarar för vägar och gator i Sverige.


Vid frågor och funderingar runt enskilda vägar kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000