Bidrag för utfartsvägar

Det kommunala bidraget är såväl en följd av som ett komplement till det statliga systemet. Då det statliga bidraget kräver att vägen är över 1000 meter lång, är det vanligt att enskilda vägar inom tätorter inte är berättigade.

Kommunalt bidrag utgår för vinter- och sommarunderhåll för vägar. Till underhåll av väg räknas barmarksunderhåll, vinterväghållning, mindre förbättringsarbeten och förnyelse av beläggning. 

Bestämmelser utfartsbidrag enskilda vägar
 • Bidrag utgår för vägar med en längd av minst 100 och max 1000 m. Vägarna får normalt inget statligt bidrag.
 • Väglängden skall mätas från entré till vägkant, där anslutning sker till allmän eller annan väg. För väglängd överstigande 1000 m kan bidrag normalt ej utgå.
 • För väglängd överstigande 1000 m kan bidrag normalt ej utgå.
 • Minst en intressent skall vara boende vid vägen året om.
 • För att bidrag skall utgå måste vägen underhållas på sådant sätt att trafik med bil kan ske hela året.
 • Beräkningen sker efter jämna 5-meters intervaller samt indexregleras varje år. Indexreglering sker efter samma normer som Vägverket tillämpar för enskilda vägar. Bidragsåret räknas från 1.1--31.12
 • Bidraget betalas årsvis i efterskott.
 • Vid bidragsgivning till vägföreningar och vägsamfälligheter för byggnadsföretag skall kommunen få insyn i föreningarnas verksamhet. Detta skall ske på så sätt att föreningarna till kommunen inlämnar kopior av protokoll från förenings- och styrelsesammanträden. Därjämte bör bokslut och revisionsberättelser överlämnas till kommunen
Ansökan för bidrag till enskilda utfartvägar

Sista ansökningsdag för bidrag till enskilda vägar för utfartsvägar är den 31 november för 2021.

Ansökningsblankett för bidrag till enskild väg

Ansökan ska skickas till:

Gällivare Kommun
Samhällsbyggnads- och Teknikförvaltning
Tingshusgatan 8-10
982 81 Gällivare
Märk kuvertet med ”Enskilda vägar”

Notera att

 • Ny ansökan ska skickas in varje år.
 • Om du inte har anmält något konto får du ingen automatisk utbetalning. Vill du ha pengarna utbetalda så hör du av dig till oss.
 • Ansökan ska innehålla karta som påvisar avseddvägsträcka, fullständiga personuppgifter samt adress till den längst bort boende.
 • Vägförening som ansöker om bidrag ska dessutom bilägga föreningens stadgar samt senaste årsmötesprotokoll.
 • Bidrag kan ej beviljas retroaktivt. Detta innebär att första bidragsutbetalning tidigast sker året efter att ni beviljats bidrag.

 

Hantering av personuppgifter:

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.

Här hittar du information om hur Gällivare kommun hanterar personuppgifter enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

 


Vid frågor och funderingar runt enskilda vägar kontakta:

Nurnihal Fjellström, gatuingenjör
0970-818 000