Friidrottshall och nya bostäder

För att möjliggöra byggnation av friidrottshall samt exploatering av ca 90 bostäder kommer projekt ”Exploatering Vägmästaren” att pågå under denna barmarkssäsong.

Projektet omfattar två entreprenader; rivning av byggnader och marksanering samt flytt av VA (vatten och avlopp). Markförläggning av VA kommer att ske från Hedspårets skidstadion ner till gångvägen nära vändplanen vid Gitarrstigen. Dessutom pågår flytt av mobiltelemast inom fastigheten.

Friidrottshallen kommer även att kunna användas som gymnastiksal för Hedskolan. Invigning planeras till 2020.