Planeringsavdelningen

Planeringsavdelningen uppdrag vilar på tre ben, och består av en planenhet, en Mark- och exploateringsenhet samt en GIS-enhet (geografiska informationssystem).

Planenheten arbetar med såväl den strategiska övergripande planeringen och dess styrande dokument, såsom exempelvis kommunens översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen för tätorten, liksom en mer detaljerad planering i form av detaljplaner.
Mark- och exploateringsenheten representerar kommunen som markägare, upplåter och försäljer mark, samt ansvarar för den kommunala tomtkön. GIS-enheten ansvarar och ajourhåller bl.a. kommunens primärkarta och övriga geografiska kartdatabaser.

Planeringsavdelningens telefontider är tisdagar och torsdagar kl. 09.30 - 11.00. 

Samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen
E-post
Tel: 0970-81 80 00 vx

Avdelningschef planeringsavdelningen
Marcus Zetterqvist
E-post

GIS-samordnare
Henrik Lindmark Burck
E-post

GIS-ingenjör
Mirkku Korolainen
E-post

Plansamordnare
Sofie Rynbäck
E-post

Planarkitekt
Josefin Ekbäck
E-post

Mark- och exploateringssamordnare
Magnus Mathiasson
E-post

Plan- och markhandläggare
Linn Palo
E-post

Utredningsingenjör
Niklas Nyberg
E-post