Beställ efteranslutning

Om en fastighetsägare har tackat nej till en passiv fiberanslutning eller har hus i ett område som ej är utbyggt, sker inkoppling till själkostnadspris.

Utöver självkostnader för anslutningen, tillkommer anslutnings- och nätavgift, i samband med aktivering av anslutningen.


Begär offert och beställ anslutning

Kontakta fiberenheten för att få offert för inkopplingen. Om kunden accepterar offerten meddelar kunden fiberenheten att de vill beställa inkoppling och tecknar avtal för markupplåtelse. Därefter kan fiberenheten börja planera arbetet och söka eventuella tillstånd som kan krävas.

När all planering och alla tillstånd är klara beställer fiberenheten arbetet av en eller flera entreprenörer.

Skicka in förfrågan i god tid

Förfågan om att ansluta sig till dunderNET måste inkomma senast 31 mars, för att Gällivare kommun ska ha möjlighet färdigställa anslutningen under samma kalenderår. Övriga förfågningar handläggs i mån av tid eller inför efterföljande kalenderår.

Vid större hinder (såsom skyddad natur, eller statlig infrastruktur) kan det vara lång handläggningstid från andra tillståndsmyndigheter. 

Om det brådskar finns det även möjlighet att gräva själv inne på sin egen fastighet eller att själv anlita en entreprenör som kan planera och utföra arbetet, i samråd med Gällivare kommun.


Gräva själv

Om kunden själv vill ordna med grävningen inne på fastigheten finns en guide för hur arbetet ska utföras. Material tillhandahålls av fiberenheten.

Följande tillhandahålls av fiberenheten:

  • Optorör
  • Söktråd
  • Kabelmarkeringsband
  • Skarvar och tätningar

När schakten är öppet vid kopplingspunkten där fastighetens servis ska anslutas mot stadsnätets ledningar, kontaktar kunden dunderNET. En tekniker är ut och skarvar in rören innan kunden fyller igen schaktet.

När alla markarbeten är färdiga kontaktas fiberenheten igen. Tekniker är ut till kunden och färdigställer installationerna och fiberarbetena.

Anvisningar

Klicka här för att läsa hur grävningen ska utföras korrekt.


Nyttja befintliga rör

Om kunden har ett befintligt kabelskyddsrör nedgrävt mellan fastighetsgräns och huset som kan nyttjas, kan optoröret och söktråden skickas genom detta rör. På så sätt kan en stor del av grävningen undvikas.


Kontakta oss

Gällivare kommuns fiberenhet ska alltid kontaktas innan arbeten utförs i dunderNETs ledningsnät.

bredband@gallivare.se