Fiberenheten

Fiberenheten ingår i teknikavdelningen, vid samhällsbyggnads- och teknikförvaltningen på Gällivare kommun. Fiberenheten är en taxefinansierad verksamhet som arbetar med drift av och efteranslutningar till det kommunala stadsnätet dunderNET. Enheten äger även huvudprojektet för utbyggnaden av dunderNETs infrastruktur.

Organisationsstruktur

Bildtext: Organisationsstruktur (2021) för fiberenheten.

 

Fiberenhetens uppdrag

Nätägare

Fiberenheten är en nätägare, som förvaltar infrastruktur för internetaccess via fiber, koppar och radio. All utrustning samt ledningsnät från stadsnätets servrar ut till kundernas konverter ägs av fiberenheten och är en del av dunderNET. Som nätägare hanterar fiberneheten även efteranslutningar till redan utbyggda nät.

Fiberenheten utför i viss mån själv installationer av anslutningspunkter och kundutrustning hos nya kunder i dunderNET.

Kommunikationsoperatör

Fiberenheten är även en kommunikationsoperatör. Det innebär att det är denna enhet som ser till att konvertern i kundens hem, och all utrustning i dunderNET kan kommunicera med varandra. Vilket gör det möjligt för tjänsteleverantörerna att sälja tjänster till slutkunderna.

Fiberenheten hanterar bl.a. dokumentation, driftsättningar, felärenden från tjänsteleverantörer, samt en del reparationer och underhåll i dunderNET.

Klicka här för att läsa mer om kommunikationsoperatörens roll på Svenska Stadsnätsföreningens hemsida.

Utbyggnad

Fiberenheten leder det övergripande huvudprojektet för utbyggnaden av infrastrukturen i dunderNET. Enheten planerar och beställer delprojekten (inom vilka entreprenaderna bedrivs) av förvaltningens projektavdelning.

Endast installationer och en del mindre arbeten med utbyggnaden som kvarstår efter utbyggnader genom samförläggning, leds direkt av fiberenheten.

Fiberenheten projekterar själva efteranslutningar till dunderNET, uppgraderingar av nätet och även utbyggnaden av hela nät, i områden där utbyggnaden sker genom samförläggning med andra ledningsägare.

 

Finansiering

Fiberenheten är en taxefinansierad verksamhet. De intäkter som genereras i verksamheten ska täcka utbyggnad, drift och förnyelse samt övriga utgifter inom verksamheten. Intäkterna utgörs av avgifter från kunder och tjänsteleverantörer som nyttjar och verkar i dunderNET ledningsnät.

Under fiberutbyggnadsprojektet finansieras delar av personalen genom projektmedel. Allt eftersom projektet närmar sig sitt avslut övergår verksamheten över till en renodlad driftorganisation som ska vara självfinansierad.

 


dunderNET

Det nya stadsnätet dunderNET startades upp i november 2018 och kunder i det gamla nätet flyttades över till dunderNET. Under årsskiftet 2018/2019 driftsattes stora delar av anslutningarna i Gällivare centralort och under åren som följer, kommer anslutningar från pågående utbyggnadsprojekt att tas i drift, i takt med att entreprenaderna slutförs.

 

Öppet nät

dunderNET är ett öppet nät. Det innebär att kunderna kan välja fritt mellan de tjänsteleverantörer som valt att tillhandahålla sina tjänster via dunderNET. De tjänsteleverantörer som säljer tjänster i nätet ges samma förutsättningar och villkor. I nätet finns både små lokala och stora nationella företag.

 

Olika tekniker

Nätet består till största del av fibernät men även radiolösningar används för att ansluta kunder i vissa områden. I flerfamiljshus kan även kopparnät användas för överföringen sista biten fram till kunden.

 


Utbyggnadsprojektet

Klicka här för att läsa om Gällivare kommuns fiberutbyggnadsprojekt.