Tätortsområden

Nedan finns information om stadsnätsutbyggnaden i respektive område inom Gällivare, Malmberget & Koskullskulle.

Utbyggnaden i övriga områden återfinns under "Lands- & Glesbygden".


Apelqvistheden

Fiber har byggts ut inom delprojektet "Apelqvistheden" (byggstart 2017).


Andra Sidan

Fiber planeras att byggas ut i området inom delprojektet "Södra Vassara" (byggstart 2022).


Björkmansheden

Fiber har byggts ut inom de kommunala gatuupprustningarna i området.

  • 2016: Björkmansheden etapp 1
  • 2016: Björkmansheden etapp 2
  • 2016: Björkmansheden etapp 3

Bäcken

Radionät (FWA) har byggts ut i området inom delprojektet "Bäcken" (byggstart 2019).

Nätet är det första nätet i sitt slag i Norrbotten och ett pilotprojekt för fortsatt utbyggnad av radionät inom dunderNET.


Centrum

Området har förberetts med fiber i mitten av 00-talet.


Dundret

Fiber planeras att byggas ut i området inom delprojektet "Södra Vassara" (byggstart 2022).


Folkets Park

Fiber har byggts ut inom delprojektet "Apelqvistheden" (byggstart 2017).


Forsheden

Merparten av området har förberetts med fiber i mitten av 00-talet. Återstående delar av området har byggts ut i delprojektet "Heden" (byggstart 2018).


Forsvallen

Fiber har byggts ut inom de kommunala infrastrukturupprustningarna i området ("Östra Karhakka").


Heden

Fiber har byggts ut i området inom delprojektet "Heden" (byggstart 2018).


Karhakka

Fiber har byggts ut i samband med infrastrukturupprustningarna i området.

  • 2016: Västra Karhakka
  • 2016: Östra Karhakka m.fl.

Koskullskulle

Delar av Övre Koskullskulle har förberetts med fiber under 00-talet samt vid anläggandet av nya bostadsområden. Fiber till återstående villor har byggts ut inom delprojektet "Övre Koskullskulle" (byggstart 2020).

I Nedre Koskullskulle har ett stamnät för fiber förberetts under mitten av 00-talet och i samförlägging med Vattenfall (2020). Utbyggnad av fiber till alla fastigheter planeras att genomföras i samband med infrastrukturupprustningarna i området (Nedre Koskullskulle etapp 1-4). Ytterligare fastigheter kommer anslutas i samband med anläggandet av nya gator.


Malmheden

Området har förberetts med fiber i mitten av 00-talet. Nya tomter förbereds för att enkelt kunna efteransluta nya byggnader till nätet.


Malmsta

Förstudie om utbyggnad av radionät pågår. Efter utvärdering av intresseförfrågan kommer beslut fattas om en utbyggnad ska genomföras eller inte.

Svar på intresseförfrågan ska vara Fiberenheten tillhanda senast Fredag 29 oktober.


Mellanområdet

...


Repisvaara

Fiber har byggts ut i samband med anläggandet av nya gator.


Stallarområdet

Delar av området öster om järnvägen har förberetts med fiber i mitten av 00-talet. Övriga fastigheter har anslutits i samband med infrastrukturupprustningen för "Björkmansheden etapp 3" (byggstart 2016).

På sydvästra sidan av järnvägen har fiber byggts ut inom delprojektet "Norra Vassara" (byggstart 2019).


Silfwerbrandshöjden

Fiber har byggts ut i området inom delprojektet "Heden" (byggstart 2018).


Vassara

Fiber har förberetts på bägge sidor av Vassaraträsket, genom samförläggning med Vattenfall. Färdigställandet av fibernäten i områden kommer utföras i två delprojekt. Ett för norra sidan av träsket och ett för södra sidan.

  • 2019: Norra Vassara
  • 2022: Södra Vassara

Vuoskonjärvi industriområde

Fiber har förberetts i samband med anläggandet av nya gator (Vuoskonjärvi industriområde etapp 2) samt vid anläggandet av nytt elnät.