Nedre Koskullskulle

Om delprojektet

I detta delprojekt ingår utbyggnad av fibernät i Koskullskulle öster om järnvägen. 2021 planerar Samhällsbyggnads-  & teknikförvaltningen (SoT) vid Gällivare kommun att göra en upprustning av gator och ledningsnät i Nedre Koskullskulle. I samband med SoTs arbete kommer vi att samförlägga fiber fram till alla fastigheter. Även Vattenfall planerar en del markarbeten i området där vi kommer att samförlägga delar av vår kanalisation.

Nytt bostadsområde

I samband med upprättandet av nytt bostadsområde på Koskullskulle 1:1 kommer fiber att grävas ner till de nya fastigheterna samt till befintliga fastigheter i området.


Kommande (preliminärt)

Sommaren 2021 Samförläggningen påbörjas.


Aktuellt

...