Samförläggning

Samförläggning innebär att delar av eller hela vårt nät byggs ut i samband med att en annan aktör utför arbeten i området. Samförläggning är billigare än att bygga ut på egen hand. Det medför ofta att vi kan bygga ut till fler på bekostnad av att arbetena kan ta lite längre tid. Den infrastrukturägare som samförlägger utför först sin del av arbetet innan våra egna entreprenörer färdigställer det som återstår att göra i området. På så sätt behöver inte samma plats grävas upp flera gånger. Vilket är fördel för markägare och resursanvändning.

Fördelar

Nackdelar

  • Mycket fler fastigheter i glesbygd kan anslutas
  • Minskad kostnad
  • Minskad åverkan och störningar
  • Byggtiden blir oftast längre och byggstarten brukar senareläggas.

Landsbygd

I landsbygden handlar det främst om att elnät vädersäkras och byggs om. När entreprenörerna gräver ner det nya elnätet får vi lägga ner vår fiberkanalisation i samma schakt som elnätet. 

Tätort

I tätorten genomförs samförläggningarna främst med andra avdelningar på Gällivare kommun. Det kan vara upprustning av vägar, gatubelysning och VA-nät eller anläggande av nya bostadsområden. Även samförläggningar med nya elnät förekommer i tätorten.

Ny lag underlättar

Sedan 2016 är det lag på att infrastrukturägare ska erbjuda möjligheten att samförlägga till de som vill bygga fibernät. Lagen ger även möjligheten för fibernätägare att nyttja delar av den befintliga infrastrukturen i andra ledningsnät.

Utbyggnadens moment

Klicka på ett moment för att läsa mer.

Samförläggning, installation, tomtschakt, gatuschakt, fiberblåsning, stamfiber, markåterställning och driftsättning.